Welkom bij Stichting Urgente Noden Aalsmeer

Stichting Urgente Noden Aalsmeer (SUNA)

SUNA geeft acute hulp (zowel financieel als materieel) aan inwoners van de gemeente Aalsmeer die in een financiële noodsituatie verkeren en op dat moment niet of onvoldoende in aanmerking komen voor een
wettelijke tegemoetkoming. De Stichting Urgente Noden Aalsmeer is in 2011 opgericht op initiatief van de Gemeente Aalsmeer. In de
loop van de jaren zijn er naast giften van de gemeente Aalsmeer, fondsen en donateurs die geld beschikbaar stellen om het werk van SUNA mogelijk maken. SUNA is aangesloten bij de landelijke Stichting
Samenwerking Urgente Noden (SSUN)

Waarvoor kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

Bij noodzakelijke bestaanskosten kan een aanvraag ingediend worden. Dit kan zijn: leefkosten om het eind van de maand te halen, het voorkomen van een huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten of woninginrichting. Het gaat altijd om een éénmalige uitkering. En er wordt altijd gekeken naar eventuele beschikbare voorliggende (wettelijke) voorzieningen, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Meer informatie hierover staat op de website van Aalsmeer www.aalsmeer.nl/minima of bij www.aalsmeer.nl/sociaalloket

Wie kan een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door professionele hulpverleners van een instelling voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Ons doel is om de hulpverleners te helpen om hen tijdig,
effectief en efficiënt te ondersteunen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Een goed onderbouwde aanvraag met de juiste volledige informatie van de hulpverlener wordt door de leden van SUNA altijd in behandeling genomen. Toegekende hulp op basis van een financiële bijdrage wordt altijd uitgekeerd aan de aanvrager, nooit rechtstreeks aan de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering wordt de toegekende bijdrage op de beheerrekening van de cliënt gestort.

Binnen welke termijn kan SUNA ondersteuning bieden?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie van de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan SUNA binnen 24 uur actie ondernemen en hulp bieden.

Giften

Iedere bijdrage die SUNA ontvangt van fondsen of donateurs komt volledig ten goede aan de hulp voor cliënten. Het bestuur van SUNA bestaat uit maatschappelijk betrokken vrijwilligers met een sociale inslag.

SUNA is afhankelijk van giften. Uw giften zijn zeer welkom op rekening NL51RABO0167791192.

Contact ons